LEIEAVTALE
 

1. ANVENDELSESOMRÅDE 


1.1 PARTER OG OMFANG


Disse leievilkårene ("Leievilkårene") gjelder for Use4Frees (Brenderup AB org. nr. 556112-5302) ("Utleier") utleie av tilhengere ("Leieobjekt") til kunden ("Leietaker"). Leieavtalen skal, etter at Leietaker har startet leieforholdet i appen, anses som en del av disse leievilkårene mellom Utleier og Leietaker. 


 1.2 GYLDIGHETSPERIODE


Leievilkårene gjelder med bindende virkning fra det tidspunktet Leietaker foretar en bestilling i samsvar med punkt 2.1 nedenfor, til Leietakers og Utleiers transaksjoner i forbindelse med utleie av Leieobjektet er endelig avsluttet. 


1.3 LEIEBETINGELSENES GYLDIGHET


For å unngå tvil skal disse leiebetingelsene gjelde for Leietakers leie av Leieobjektet, uavhengig av om andre betingelser i tillegg til Leieavtalen presenteres for Leietaker på Utleiestedet. For å unngå tvil skal bestemmelsene i dette punkt 1.3 ikke anses å begrense Leieavtalen eller de spesielle bestemmelsene som er inkludert i denne i samsvar med punkt 1.1 ovenfor.


2 BESTILLING OG BETALING


2.1 BESTILLING


Bestilling av Leieobjektet skjer via Utleiers nettside og App. Bestillingen er bindende, og Leietaker er kjent med og aksepterer at det oppstår en betalingsforpliktelse for Leietaker gjennom bestillingen. Ved bestilling skal Leietaker forskuddsbetale bestillingen med Swish, Vipps, MobilePay eller alternativt oppgi kredittkortopplysninger for betaling og oppgi en e-postadresse for mottak av bestillingsbekreftelser og andre meldinger fra Utleier. Det er Leietakers ansvar å sørge for at alle opplysninger som oppgis ved bestilling er korrekte, herunder at gyldig e-postadresse er oppgitt. Prisen for Leieobjektet og leieperioden fremgår av bestillingsskjemaet på Utleiers nettside (ved bestilling online) og i Appen. Prisen fremgår også av Leieavtalen. I denne forbindelse vises det også til punkt 8, som gjelder eventuell etterberegning av kostnader i forbindelse med Leietakers mislighold. I forbindelse med bestillingen skal Leietakeren angi hvilken type Leieobjekt som ønskes og angi hvilket Utleiested Leietakeren ønsker å hente Leieobjektet på.


2.2 BETALING


Betaling skjer i forkant av Leieobjektet gjennom Swish, Vipps, MobilePay eller med kredittkortopplysninger. Utleier samarbeider med Adyen Nordic Bank Filial (publ.) ("Adyen") om betalingstjenestene som tilbys på Utleiers nettside/app. Ved å akseptere disse Leievilkårene samtykker Leietaker til at Adyen, eller en underleverandør engasjert av Adyen, håndterer betalingstransaksjonen og at Leietakers kredittkortopplysninger (kortnummer, gyldighetsperiode og verifiseringskode (dvs. CVC/CVV-kode etc.) behandles i forbindelse med og for dette formålet. Adyen vil behandle kredittkortdataene i samsvar med sertifiseringskravene i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), og Adyen er også ansvarlig for å sikre at eventuelle underleverandører opptrer i samsvar med dette. All kommunikasjon mellom Utleiers nettsted og Leietakers bank håndteres av Adyen eller en underleverandør engasjert av Adyen. Mer informasjon om betalingsprosessen er tilgjengelig på Utleiers nettside og presenteres for Leietaker i forbindelse med bestillingen. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med punkt 10 nedenfor. 


2.3 AVBESTILLING OG MANGLENDE HENTING


Leietaker har rett til å avbestille Leieobjektet frem til det avtalte tidspunktet for henting av Leieobjektet, men Utleier beholder forhåndsbestillingsgebbyret. Leietaker bes imidlertid om å avbestille så snart som mulig og helst minst tjuefire (24) timer før avtalt hentetid dersom Leietaker ikke har til hensikt å benytte reservasjonen. Hvis Leietaker ikke har avbestilt Leieobjektet før avtalt hentetidspunkt og ikke har hentet Leieobjektet innen tre (3) timer etter avtalt hentetidspunkt, har Utleier rett til å belaste Leietaker hele leieprisen uten noen forpliktelse til å stille Leieobjektet til disposisjon for utleie.


3. BRUK AV OG ANSVAR FOR LEIEOBJEKTET 


Leieobjektet kan bare brukes av Leietakeren på hans vegne og til slike formål som Leieobjektet normalt kan forventes å bli brukt til. Leietaker er ansvarlig for eventuelle ekstra sjåfører som bruker Leieobjektet i Leieperioden. Leieobjektet må aldri brukes i strid med loven. Bruk av Leieobjektet utenfor Norden krever Utleiers forhåndssamtykke og at depositum er betalt før slik bruk finner sted. Leietaker er alene ansvarlig for å overholde gjeldende lover, forordninger og forskrifter vedrørende det leide utstyret og dets bruk, for eksempel gjeldende parkeringsbestemmelser. Leietaker er alene ansvarlig for og forplikter seg til å betale eventuelle bøter og andre avgifter for parkerings- eller trafikkforseelser samt eventuelle andre kostnader (som veiavgifter og lignende) for bruk av Leieobjektet som oppstår i Leieperioden. Parkeringsavgifter, bøter og veiavgifter og lignende må betales umiddelbart av Leietaker. Hvis dette ikke gjøres, vil en administrasjonskostnad på SEK 499 per overtredelse bli belastet i tillegg til avgiften. Leietaker er alene ansvarlig for at produkter m.m. som transporteres med Leieobjektet transporteres på en sikker måte. Leietaker er også eneansvarlig for at kjøretøy som brukes sammen med Leieobjektet er egnet for bruk sammen med Leieobjektet. Utleier er ikke ansvarlig for skade på transporterte produkter etc. eller på kjøretøy som brukes sammen med Leieobjektet, og Utleiers ansvar omfatter aldri indirekte tap eller skade. Den angitte ansvarsbegrensningen gjelder ikke med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.


4. INSPEKSJON 


4.1 INSPEKSJON


Leietaker skal inspisere Leieobjektet før det tas i bruk for å kontrollere at Leieobjektet er uten skader. Leietaker skal gjøre Utleier oppmerksom på eventuelle skader på Leieobjektet, som ikke allerede er notert av Utleier i Leieavtalen, under denne inspeksjonen og før bruk påbegynnes. I Leieperioden har Utleier og Utleiers samarbeidspartner (hvis en slik finnes for det aktuelle Leieobjektet) rett til å besiktige Leieobjektet dersom Utleier eller Utleiers samarbeidspartner har rimelig grunn til å frykte at Utleiers eiendomsrett er satt i fare eller at Leietakers bruk medfører risiko for verdiforringelse utover det som følger av normal bruk. Ved tilbakelevering av Leieobjektet skal Leietaker foreta en besiktigelse av Leieobjektet for å sikre at Leieobjektet ikke har blitt skadet i Leieperioden. Eventuelle skader skal dokumenteres i Utleiers app.


4.2 REKLAMASJONER


Dersom Leietaker ønsker å reklamere på mangler ved Leieobjektet etter henting, skal Leietaker kontakte Utleier umiddelbart etter at mangelen er oppdaget. Leietaker kan bruke kontaktopplysningene som er angitt i disse leievilkårene eller i leieavtalen til dette formålet. Hvis mangelen oppdages i forbindelse med Leietakers inspeksjon før henting (i samsvar med punkt 4.1 ovenfor), skal Leietaker reklamere til Utleier. Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, er Utleierens og dennes samarbeidspartneres samlede ansvar for mangler som hindrer Leietakeren i å bruke Leieobjektet, begrenset til å tilby en tilsvarende tilhenger som Leieobjektet på Utleiestedet eller et annet utleiested i nærheten i Leieperioden, eller, hvis dette ikke er mulig, refundere det mottatte leiebeløpet. Hvis mangelen kan avhjelpes uten urimelig forsinkelse for Leietaker, har Utleier og dennes samarbeidspartnere også rett til å velge å foreta slik avhjelp i stedet for å bli holdt ansvarlig som ovenfor.


5. VEDLIKEHOLD 


Leietaker skal ta godt vare på Leieobjektet. Leietaker er forpliktet til å kompensere Utleier eller Utleiers samarbeidspartnere (hvis slike finnes for det aktuelle Leieobjektet) for alle skader på Leieobjektet som oppstår i Leieperioden. Enhver skade som oppstår i Leieperioden, eller tap av Leieobjektet, skal rapporteres til Utleier uten forsinkelse, men kan under ingen omstendigheter repareres av Leietaker selv uten Utleiers forutgående samtykke.


6. FORSIKRINGSBETINGELSER 

Leietaker har mulighet til å legge til en forsikring for NOK 69/dag, noe som betyr at egenandelen er NOK 0 så lenge Leietaker ikke har opptrådt uaktsomt i forbindelse med skade. Dersom leietaker ikke velger, vil forsikring være 5 000 NOK. Forsikring dekker ikke skader på Bluetooth-lås, låsebeslag, sikkerhetskabel og støttehjul. Leietaker er ansvarlig for at kjøretøy som brukes sammen med Leieobjektet er forsikret. Forsikring fritar ikke Leietaker for ansvar for reparasjonskostnader og lignende, som derfor kan belastes Leietaker med de faktiske kostnadene for skader som skyldes Leietakers manglende overholdelse av instruksjonene som er angitt i disse leievilkårene, inkludert leieavtalen, eller som er satt opp i Leieobjektet, eller Leietakers uforsiktighet eller uaktsomhet i andre henseender, for eksempel ved ikke å felle støttehjulene eller bena riktig. Uavhengig av reduksjonen i skadekostnadene er Leietaker ansvarlig for alle bøter eller kostnader som påløper som følge av parkering eller andre trafikkforseelser i Leieperioden. Betaling av parkeringsavgifter, bøter og veiskatter og lignende avgifter skal skje i samsvar med punkt 3 ovenfor.


7. TILBAKELEVERING AV LEIEOBJEKTET 


Senest ved Leieperiodens slutt skal Leietaker returnere Leieobjektet til det sted som er angitt i Leiekontrakten, med mindre annet sted er skriftlig avtalt. Hvis Leieobjektet returneres til et annet sted enn det som er angitt i Leieavtalen, har Utleier rett til å belaste Leietaker for kostnadene ved å returnere Leieobjektet til det stedet som er angitt i Leieavtalen. Leieobjektet anses som tilbakelevert når Leietaker har avbestilt leieforholdet i Utleiers app. Ved tilbakelevering skal Leieobjektet være rengjort og i samme stand som da det ble hentet, med unntak av normal slitasje. Hvis Leieobjektet returneres i en annen tilstand, kan Utleier utføre nødvendige reparasjoner og rengjøringstiltak på Leietakers bekostning, og det vises i denne forbindelse også til punkt 5 ovenfor. Hvis Leieobjektet tilbakeleveres etter utløpet av Leieperioden eller hvis Leieobjektet går tapt, har Utleier rett til å kreve Leietaker for tilleggskompensasjon for leie og kreve erstatning for eventuelle skader ("Forsinket betalingsgebyr"). Forsinket betalingsgebyr vil bli belastet i henhold til gjeldende prisliste. Ved tap eller uopprettelig skade på Leieobjektet skal Leietaker godtgjøre Utleier med et beløp som tilsvarer kostnaden for å anskaffe en ny tilhenger tilsvarende Leieobjektet.


8. ETTERFAKTURERING AV KOSTNADER SOM FØLGE AV LEIETAKERS MISLIGHOLD AV LEIEBETINGELSEN 


Alle kostnader som skal belastes Leietaker som følge av Leietakers brudd på Leievilkårene, erstatning, forsinkelsesgebyr m.m. i henhold til punkt 5, 6 og 7 ovenfor, faktureres Leietaker. Fakturaen sendes til den adresse som Leietaker har oppgitt i forbindelse med bestillingen av Leieobjektet i henhold til punkt 2 ovenfor.


9. AVBESTILLING OG ANGRERETT 


9.1 UTLEIERS AVBESTILLINGSRETT


Dersom Utleier ved en besiktigelse i Leieperioden i henhold til pkt. 4. 1 ovenfor, konstaterer at Utleiers eiendomsrett er eller vil bli satt i fare eller at det på annen måte er fare for verdiforringelse utover det som følger av normal bruk, og dette skyldes Leietakers uaktsomhet eller unnlatelse av å følge Utleiers anvisninger for bruk av Leieobjektet i henhold til disse Leievilkårene (herunder Leieavtalen og bruksanvisningen som er oppslått i Leieobjektet), har Utleier rett til å heve Leievilkårene og Leieavtalen med øyeblikkelig virkning og uten rett til erstatning for Leietaker. Kompensasjon som allerede er betalt av Leietaker skal ikke refunderes i et slikt tilfelle. 


9.2 LEIETAKERS AVBESTILLINGSRETT


Leietakeren har rett til å trekke seg fra leievilkårene, uten å måtte oppgi noen grunn, innen fjorten (14) dager fra datoen for inngåelse av disse leievilkårene. Hvis Leietaker ønsker å trekke seg fra Leiebetingelsene, skal dette gjøres ved klart og utvetydig å (i) varsle Utleier som Leietaker har bestilt Leieobjektet hos, eller (ii) varsle Utleier, f.eks. via Utleiers nettsted. For å utøve sin angrerett kan leietakeren bruke standardskjemaet som er tilgjengelig på Konsumentverkets nettsted, men det er ikke påkrevd. For at Leietakers utøvelse av angreretten skal anses som rettidig, er det tilstrekkelig at Leietaker sender meldingen om angreretten før utløpet av angrefristen. Hvis Leietakeren trekker seg fra leievilkårene, vil Utleieren uten unødig forsinkelse, og under alle omstendigheter senest fjorten (14) dager fra datoen da Leietakeren ga beskjed om at han ønsker å trekke seg fra leievilkårene, tilbakebetale eventuelle betalinger som Leietakeren har gjort til Utleieren. Tilbakebetalingen vil skje til kontoen som er knyttet til kredittkortet som Leietakeren har brukt for betalingen, med mindre partene har avtalt noe annet. Leietakers utøvelse av sin angrerett i henhold til dette punkt 9.2 er under enhver omstendighet helt kostnadsfri for Leietaker.

 

 9.3 SAMTYKKE TIL AVBESTILLING


Leietaker samtykker i at Leieperioden begynner å løpe når Leieobjektet er hentet, og at Utleier på dette tidspunktet har oppfylt sine forpliktelser vedrørende utleie av Leieobjektet. Leietaker er også innforstått med at en eventuell angrerett i henhold til punkt 9.2 bortfaller i forbindelse med at Utleier har oppfylt sine forpliktelser vedrørende utleie av Leieobjektet (dvs. på det tidspunktet Leietaker henter Leieobjektet).


10. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER


Ved å akseptere disse Leievilkårene samtykker Leietaker til at Utleier behandler Leietakers personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter i henhold til Leievilkårene og Leieavtalen, og for å kunne tilby nettsidens funksjoner (herunder bestillingsfunksjonen), opprette et kunderegister og sende markedsføring til Leietaker om Utleiers, Utleiers konsernselskapers og samarbeidspartneres produkter og tjenester. Personopplysningene som behandles er navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt trekkvognens registreringsnummer og hvor Leietakeren befinner seg når han besøker Utleiers nettsted. For reservasjon av beløp og betaling behandles også Leietakers kredittkortopplysninger (kortnummer, gyldighetsperiode og verifiseringskode (dvs. CVC/CVV-kode osv.) i samsvar med punkt 2.4 ovenfor. Personopplysningene innhentes direkte fra leietakeren og fra Business Check og andre lignende registre samt fra offentlige kilder. Personopplysningene brukes utelukkende i Utleiers virksomhet, og opplysningene utleveres ikke til andre, med unntak av Utleiers konsernselskaper og samarbeidspartnere (i denne sammenheng vises det f.eks. til det som er angitt i punkt 2.4 ovenfor) for de tilsvarende formålene som er angitt ovenfor. Leietakeren har rett til en gang i året å be om skriftlig og gratis innsyn i opplysningene som behandles om ham/henne. Leietaker har til enhver tid rett til å be om korrigering av uriktige opplysninger. Utleier er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles om Leietaker i forbindelse med disse leievilkårene. Leietaker kan kontakte Utleier på følgende adresse Brenderup AB, Transportvägen 7, 556 50 Jönköping eller ved å ringe 690 311 02 eller sende en e-post til Info@use4free.no. For mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine, se https://www.use4free.no/personvernerklaering.


11. TVIST


Tvister som oppstår som følge av leievilkårene (inkludert leieavtalen) skal avgjøres i samsvar med svensk lov ved en svensk offentlig domstol. Leietaker har også rett til å henvende seg til Allmenn reklamasjonsnemd.